Privacy Policy

 1. Algemene bepalingen
  1. Deze Privacy Policy is van toepassing op het verwerken van gegevens door IZICO BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te Gooiderheideweg 23, 3950 Bocholt, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0429.874.405 (hierna “IZICO“).
  2. Deze Privacy Policy heeft als bedoeling om de categorieën van persoonsgegevens te preciseren die IZICO verzamelt in het kader van haar commerciële activiteiten. IZICO verzamelt namelijk persoonsgegevens via haar websites, zijnde www.bicky.be, www.mybeats.be, www.beckers.be www.dealeronwheels.com,  https://bickymerchandise.storelaunchers.com, www.izicosnacks.com  en dit via bestandsmappen, applicaties, diensten en alle andere middelen  gelinkt aan de informatie – en communicatietechnologie , waaronder  e-mails, organisatie van wedstrijden, … (hierna “Website”). De Privacy Policy beschrijft tevens de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met derden. Zij definieert bovendien de verschillende maatregelen die IZICO heeft geïmplementeerd teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.
  3. IZICO is bekommerd om de privacy van de bezoekers van haar Websites of van hen wiens persoonsgegevens zouden worden verzameld (hierna “Bezoekers”, “u” of “uw”) en zal deze verwerken in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy.
  4. IZICO dient te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving waaronder de Belgische Privacywet van 8 december 1992 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) zodra die van toepassing is.
 2. Toestemming – Website van derden
  1. Indien u deze Website gebruikt als Bezoeker, of u beslist u in te schrijven, u te laten registreren of om informatie te delen via de Website, dan gaat u akkoord en aanvaardt u hierbij de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy.
  2. IZICO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving aan de Bezoekers en op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen aan deze Privacy Policy, teneinde in overeenstemming te zijn met de (nieuwe) wettelijke verplichtingen en/of haar diensten ten aanzien van u te verbeteren. Daarom adviseren wij u om regelmatig de Website te raadplegen.
  3. Gelieve te willen noteren dat de Website hyperlinks kan bevatten naar andere digitale platforms of internetbronnen, via dewelke, door middel van cookies of andere technologische middelen, persoonsgegevens kunnen worden verzameld. IZICO is in geen geval aansprakelijk voor deze websites en internetbronnen waarover zij geen controle op uitoefent. IZICO is evenmin aansprakelijk voor de verzameling, het gebruik en de verspreiding van uw gegevens door deze derden. IZICO raadt u aan om de Privacy Policy van deze andere websites en internetbronnen te bestuderen teneinde te begrijpen hoe deze derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
 3. Persoonsgegevens verzameld door IZICO
  1. De categorieën van persoonsgegevens die verzameld kunnen worden zijn deze die betrekking hebben op de computer van de Bezoeker en het gebruik van de Website, hierbij inbegrepen de IP-adressen, de geografische lokalisatie, het type en versie van browser, het besturingssysteem, de duur en de datum van het bezoek, de gegevens die meegedeeld zijn in het kader van een klacht alsook tijdens een contact met de klantendienst, de bekeken pagina’s en de navigatie op de Website, … Het betreft de persoonsgegevens verschaft door de Bezoeker bij het bezoeken van de Website, bij het gebruiken van diensten verschaft door IZICO of in het kader van communicatie met IZICO. Dit omvat gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, profiel, rekeningnummer, …
  2. IZICO verzamelt en bewaart tevens gegevens die verschaft worden door de Bezoeker middels derden zoals sociale media, in het bijzonder wanneer de Bezoeker ervoor kiest om zich aan te melden op de Website via zijn profiel op de sociale media of indien de Bezoeker via de sociale media met IZICO interageert op eender welke wijze.
  3. Het gebruik van cookies en Internet tags door IZICO wordt nader gepreciseerd in de Cookie Policy.
  4. De Bezoekers mogen geen persoonsgegevens van anderen meedelen aan IZICO, tenzij deze persoon zijn toestemming heeft gegeven in overeenstemming met deze Privacy Policy.
  5. IZICO zal geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Hieronder worden gegevens begrepen betreffende ras of etniciteit, geloofsovertuiging, strafregister, medische informatie van zowel mentale als fysieke gezondheid of seksuele geaardheid van de Bezoeker. Indien IZICO deze persoonsgegevens zou verzamelen, zal zij hiervoor de expliciete toestemming aan de Bezoeker vragen.
 4. Gebruik van de persoonsgegevens
  1. IZICO, handelt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en verwerkt deze gegevens met het oog op:
   1. het uitvoeren van de overeenkomst gesloten tussen IZICO en de Bezoeker;
   2. het opvolgen van navigatiegegevens van de Bezoeker om veiligheidsredenen; 
   3. het gebruik van anonieme navigatiegegevens van de Website, voor zowel statistische doeleinden als voor marktonderzoek;
   4. het gebruik met het oog op bezoekersadministratie, het verbeteren van de kwaliteit,  van de functionaliteiten en van de inhoud alsook van de Website’s diensten;
   5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  2. IZICO zal erop toezien dat haar activiteiten inzake marketing in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. IZICO zal toestemming moeten krijgen van de Bezoekers om hen e-mails of andere elektronische communicatie te sturen. Deze toestemming is noodzakelijk zowel bij het versturen van de communicatie afkomstig van IZICO of van haar partners. De Bezoekers kunnen op ieder ogenblik vragen om deze elektronische communicatie stop te zetten.
  3. IZICO kan de persoonsgegevens meedelen aan alle andere ondernemingen waarmee IZICO zou kunnen fusioneren of door wie zij zou worden overgenomen in het kader van een reorganisatie.
 5. Rechten van de Bezoekers
  1. Elke Bezoeker beschikt over het recht op toegang, wijziging, aanpassing en schrapping van zijn gegevens. Elke Bezoeker beschikt eveneens over een recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen inhoudt dat IZICO zijn gegevens (op zijn verzoek) aan hem en/of een derde kan verstrekken op een gestructureerde en machine leesbare vorm.  Verder kan de Bezoeker zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. De gegevens kunnen, behoudens i.g.v. verzet, worden overgedragen aan derden binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 6 van deze Privacy Policy. Voornoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een schrijven te richten naar IZICO op het volgende adres info@izicosnacks.com, samen met een kopie van de identiteitskaart van de Bezoeker. Op deze kopie moet de foto en het identificatienummer van het Rijksregister onherkenbaar gemaakt worden.
  2. IZICO zal alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen. Elke Bezoeker erkent evenwel dat het meedelen van persoonsgegevens via het internet niet zonder enig risico is. De Bezoeker erkent bijgevolg dat IZICO noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die de Bezoeker zou lijden ten gevolge van een illegaal of onregelmatig gebruik van zijn persoonsgegevens door een derde die geen toestemming heeft ontvangen voor het gebruik hiervan.
 6. Doorgifte van persoonsgegevens
  1. Hoewel IZICO gemachtigd is om de persoonsgegevens door te geven aan dienstverleners die gebruik maken van de persoonsgegevens in opdracht van IZICO, zal zij geen persoonsgegevens doorgeven aan derde voor secondaire doeleinden of doeleinden verschillend van deze vermeld in artikel 4, tenzij anders meegedeeld op het moment van het verzamelen van de gegevens.
  2. De persoonsgegevens kunnen door IZICO doorgegeven worden aan de gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk en/of wenselijk is om zo aan de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen te voldoen of in kader van voornoemde doeleinden.
 7. Bewaartijd van de persoonsgegevens
  1. IZICO zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk om de in artikel 4 vermelde doeleinden te realiseren.
 8. Internationale overdracht van de persoonsgegevens
  1. IZICO zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen die niet beschikken over een wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de wetgeving die binnen de Europese Economische Ruimte geldt.
 9. Bescherming van de persoonsgegevens
  1. IZICO maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.
  2. De Bezoeker erkent dat het meedelen van persoonsgegevens via het Internet een risico inhoudt en dat IZICO de veiligheid van de persoonsgegevens die verstuurd werden door middel van het Internet niet kan garanderen.
 10. Registratie bij de toezichthoudende overheidsinstantie
  1. IZICO heeft, als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens, een aangifte ingediend bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  2. Deze aangifte kan geraadpleegd worden in het openbare register op het volgende adres: www.privacycommission.be.
 11. Wijzigingen aan de Privacy Policy
  1. IZICO behoudt zich het recht voor om haar Privacy Policy te wijzigen en de aangepaste versie opnieuw te publiceren op de Website. Wij raden u aan om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen aangezien u door de wijzigingen gebonden bent.
 12. Vragen van Bezoekers
  1. Voor alle vragen of opmerkingen betreffende deze Privacy Policy, mag u zich richten tot IZICO op het volgende adres: info@izicosnacks.com
 13. Toepasselijk recht en rechtbanken
  1. Deze Privacy Policy wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.
  2. Alle geschillen inzake contractuele verhouding tussen partijen, namelijk bij het uitvoeren en interpreteren van de Privacy Policy, alsmede alle handelingen van de partijen, en in het algemeen, alle geschillen tussen partijen, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen
  3. Alvorens een gerechtelijke vordering in te stellen, zullen Partijen alle mogelijke maatregelen nemen teneinde hun geschil minnelijk op te lossen.

 

Cookie Policy

 1. Algemene informatie
  1. IZICO NV, met maatschappelijke zetel te Gooiderheideweg 23, 3950 Bocholt, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0429.874.405  (hierna “IZICO“) exploiteert de Websites www.bicky.be, www.mybeats.be, www.dealeronwheels.com, https://bickymerchandise.storelaunchers.com, www.izicosnacks.com en/of dossiers, applicaties, diensten en alle andere middelen gelinkt aan de informatie – en communicatietechnologie (hierna “Website”).
  2. De cookies van de Bezoekers op de Website worden overeenkomstig deze Cookie Policy  verzameld.
 2. Manier waarop IZICO gebruik maakt van cookies
  1. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden of kleine informatieblokken die opgeslagen worden op de webbrowser van de Bezoeker. Wanneer de Bezoeker terug de Website bezoekt, zullen de gegevens die opgeslagen werden via cookies, terug gerecupereerd kunnen worden door de Website. Cookies staan de Website toe om informatie te onthouden over het bezoek van de Bezoeker. De Bezoeker heeft de keuze om cookies al dan niet te activeren. De cookies bevatten gewoonlijk geen informatie die een Bezoeker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u hebben zou gelinkt kunnen zijn aan informatie die wij hebben opgeslagen in of verkregen via cookies. U kunt meer informatie betreffende cookies terugvinden op het volgende adres: http://www.allaboutcookies.org/ of http://www.aboutcookies.org/.
  2. Doel van het gebruik van cookies. IZICO gebruikt cookies om haar Diensten te verbeteren. De cookies worden gebruikt teneinde de Bezoeker toe te staan de Website te bezoeken en bepaalde functionaliteiten te verlenen om zo de Bezoekers in staat stellen om herkend te worden en zodoende te vermijden dat zij zich weer zouden moeten aanmelden wanneer ze van de ene pagina naar de andere gaan. Verder maken cookies het ook mogelijk om aanwijzingen te verzamelen m.b.t. frauduleuze gedragingen en zodoende de Bezoekers te beschermen. IZICO gebruikt tevens cookies die noodzakelijk zijn om anonieme informatie te verzamelen betreffende statistieken door diensten van Google Analytics. Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics gegevens verzamelt en behandelt vindt u terug op het volgende adres: http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/.
 3. Welke informatie worden er verzameld?
  1. Cookies omvatten onder meer clicks op specifieke buttons, aanmeldingen of registraties van pagina’s bezocht door de Bezoeker.
  2. De Cookie Policy is in overeenstemming met de Belgische wetgeving (Wet van 10 januari 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.)
 4. Welke vormen van cookies worden er gebruikt?
  1. Categorie van gebruik   Beschrijving Voorbeeld
   Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk opdat de Bezoeker de Website vrij kan raadplegen of opdat bepaalde gevraagde functionaliteiten zouden kunnen worden verstrekt. De cookie die u toestaat om herkend te worden teneinde te vermijden dat u zich weer moet aanmelden wanneer u van de ene naar de andere pagina surft.
   Veiligheid Om fraude te voorkomen en gegevens te beschermen tegen niet bevoegde derden. Wij gebruiken bijv. cookies om aanwijzingen te verzamelen m.b.t. frauduleuze gedragingen om zo Bezoekers te beschermen.
   Prestatie cookies Deze cookies worden gebruikt om de prestaties van de Website te verbeteren en de Bezoeker zo een betere ervaring te bezorgen. Google Analytics helpt IZICO met het analyseren van de manier waarop de Bezoekers de Website gebruiken. Zij registreren het aantal Bezoekers, verschaffen informatie over hun algemeen gedrag, zoals de duur van een typisch bezoek of het aantal pagina’s dat een Bezoeker bekeken heeft.
 5. Beheer van cookies ingesteld op uw browser
  1. Aangezien sommige personen geen toestemming wensen te verlenen voor het gebruik van cookies, bieden webbrowsers de mogelijkheid om cookies te beheren. Gelieve de verschillende websites van de verschillende webbrowsers te willen raadplegen teneinde na te gaan hoe u de opslag van cookies kunt blokkeren. Het is tevens mogelijk om cookies, die reeds geïnstalleerd zijn op uw computer, te verwijderen.
  2. Hyperlinks: Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.
 6. Wijzigingen betreffende beleid inzake cookies
  1. IZICO kan de Cookie Policy op ieder ogenblik actualiseren door deze te publiceren op haar Website. Wij adviseren de Bezoekers om de Cookie Policy regelmatig te raadplegen.